A través d'aquesta pàgina podrà visualitzar i descarregar el fitxer amb l'informe de dades horàries de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Seleccione la data per a la qual desitja obtindre l'informe.

Per a més informació sobre les dades, prema en:

"Informació d'interés sobre validacions"

Taula de valor màxim i mitjana de valors horaris per al diòxid de sofre, diòxid de nitrogen i ozó.


Província Municipi Estació SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) O₃ (µg/m³)
Màxim Mitjana Màxim Mitjana Màxim Mitjana
Referència normativa (µg/m³)350 125 250 -- 180 --
Valors a peu de la taula referents als límits o llindars normatius establits per a períodes anuals d'estudi, amb un nombre de superacions permés, referència orientativa per als valors diaris.
Per al càlcul de la mitjana es requereix almenys de dotze valors horaris.